Дизайн

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 02 „Мистецтво”

спеціальність 022 “Дизайн”

Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Дизайн» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «Дизайн», спеціалізації «дизайн інтер’єру».

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідні уміння і навички, які забезпечують реалізацію образотворчих здібностей.

Метою творчого конкурсу є виявлення здібностей та рівня практичних умінь абітурієнта. Головний методологічний принцип під час випробування – визначити у вступника рівень специфічного фахового бачення, рівень розвинення просторових уявлень, наявність основ візуальної культури, основних навичок створення графічного зображення, специфічних творчих здібностей – оригінального мислення, професійної зіркості, творчої інтуїції і фантазії, його спроможність успішно опановувати навчальний план підготовки фахівців з дизайну в цілому.

Творчий конкурс проводиться у два етапи:

 1. Портфоліо власних робіт (для усіх спеціалізацій) кількість – 5 робіт. Формат робіт А-3. Всі роботи подаються в папці з відомостями про автора (ПІБ).

Портфоліо абітурієнта – збірка реалістичних робіт в техніці рисунка і живопису, виконаних самостійно до початку вступного випробування.

Рисунок: рисунок гіпсової моделі голови – 1 робота; натюрморт з предметів побуту – 2 роботи.

Живопис (акварель, гуаш): натюрморт з предметів побуту – 2 роботи; пейзаж – 1 робота.

Перегляд і оцінка портфоліо передбачає виявлення художніх здібностей у абітурієнта, його здатності сприймати і відтворювати образотворчими засобами трьохвимірне зображення натури на двохвимірній площині: виконувати конструктивну побудову в масштабі, світлотіньову і колористичну характеристику об’єктів, реальні пропорції та об’єм форм, особливості оточуючого середовища.

Абітурієнт в наданих роботах має продемонструвати такі навички та уміння:

 • працювати з натурою;
 • мислити від загального, підпорядковуючи другорядне головному;
 • відтворити на площині в тоні та кольорі конструктивно-просторове зображення форми і оточуючого середовища;
 • застосувати основні принципи законів лінійної та повітряної перспективи і взаємодії кольорів;
 • практично володіти різними художніми матеріалами і технічними прийомами відтворення реалістичного зображення.
 1. Виконання практичних завдань (творчий конкурс).

Творчий конкурс – обов’язкова умова професійного відбору абітурієнтів за спеціальністю «Дизайн», – складається з завдань по стилізації зображення заданого об’єкту, побудови ілюзорно-об’ємної просторової композиції за уявою, відтворення заданих протилежних понять, явищ, або емоційних станів за уявою.

Результатом творчого конкурсу мають бути завершені творчі роботи, в яких абітурієнт, як особистість, може в повній мірі розкрити авторський задум, показати свій рівень образотворчої культури, виявити креативність і здібності до утворення дизайн-форм.

Процес виконання передбачає відображення власного бачення розв’язання завдання, вміння організувати площинно-декоративний і ілюзорно-тривимірний простір, спростити форму, побудувати цілісну врівноважену композицію, правильно передати пропорції, масштабність і взаємозв’язок основних частин і елементів зображення.

При виявленні творчого потенціалу абітурієнта практична робота оцінюється в комплексі, як системний і завершений твір. Виконане завдання аналізується з позицій виразності, логічного завершення та естетичних параметрів, з точки зору відповідності сучасним вимогам до навчальної методики виконання подібних робіт. Враховуються також параметри, які можуть у майбутньому забезпечити безпосередній творчий результат у подальшому засвоєнні освітньо-професійної програми рівня «Бакалавр».

Підсумкова оцінка творчого конкурсу з професійної придатності визначається певними балами, відповідно до норм оцінювання якості творчих робіт. Максимальна кількість балів за вступне випробування – 200. Абітурієнт може отримати максимальну оцінку 50 балів за власне портфоліо та 150 балів за виконання практичних завдань (стилізацію заданого об’єкта), тобто максимальна сукупна оцінка – 200 балів.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та уміння згідно нижчезазначених вимог.

Завдання творчого конкурсу

Завдання 1

На основі наданого у картці-завданні реалістичного зображення об’єкту виконати чотири варіанти чорно-білого стилізованого зображення, використовуючи такі засоби графічної мови:

 • лінія;
 • крапка;
 • пляма;
 • спрощення форми до геометричних площинних фігур.

Максимальна кількість балів за повністю виконане завдання – 50.

Мета: виявлення творчого потенціалу абітурієнта – уміння аналітично виділити та відтворити графічною мовою (лінія, пляма, крапка) основні характеристики об’єкту, що підлягає стилізації, навичок володіння художніми матеріалами, наявність проектно-графічної культури.

Матеріали: папір формату А 4, акварель, туш, перо, пензель, лайнери.

В ході виконання Завдання 1 абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • розвинене образне мислення;
 • вміння трансформувати об’ємну форму у лінійне та площинне зображення;
 • вміння підпорядкувати деталі цілому, створити гармонійний художній образ;
 • володіння графічною художньою мовою;
 • високу якість технічного виконання.

Завдання 2

На основі заданих у картці-завданні п’яти об’ємних геометричних тіл, побудувати за уявою 2 варіанти ілюзорно-об’ємної просторової композиції олівцем, один з яких (найкращий) – продублювати у кольорі. Всього 3 рисунки.

Максимальна кількість балів за повністю виконане завдання – 50.

Мета:виявлення у абітурієнта об’ємно-просторового мислення, творчої уяви та здатності графічно відтворювати просторові композиції, забезпечувати гармонійність та образно-пластичну виразність композиційних вузлів.

Матеріали: папір формату А 4, олівець, ластик, кольорові олівці, акварель.

В ході виконання Завдання 2 абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • розвинене просторове та конструктивне мислення;
 • вміння передати об’ємну форму лінійно-конструктивною побудовою зображення;
 • вміння підпорядкувати деталі цілому;
 • знання законів композиції, розміщення групи предметів у просторі;
 • володіння графічною художньою мовою;
 • високу якість технічного виконання.

Завдання 3

На основі 5-ти геометричних фігур з наданих у картці, скласти 2 композиції з відтворенням заданих протилежних понять, явищ, або емоційних станів. Геометричні фігури, застосовані в кожній з композицій не обов’язково мають бути тотожні. В роботі застосовувати кольори.

Варіанти протилежних пар:

 1. Ніжність – агресія.
 2. Радість – сум.
 3. Хаос – порядок.
 4. Боротьба – смиренність.
 5. Активність – пасивність.

 Максимальна кількість балів за повністю виконане завдання – 50.

Мета:виявлення здатності абітурієнта до асоціативного мислення, відчуття композиції площини, пропорцій, розмірів, взаємного співвідношення та розташування форм, символіки кольору.

Матеріали: Папір формату А4, акварель, гуаш, туш, перо, пензель.

В ході виконання Завдання 3 абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • розвинене образне мислення;
 • вміння підпорядкувати деталі цілому, створити гармонійний художній образ;
 • володіння прийомами компонування у форматі аркуша;
 • знання кольорознавство та психології кольору;
 • високу якість технічного виконання.

Критерії оцінювання:

Підсумкова оцінка вступного випробування з професійної придатності визначається відповідно до норм оцінювання якості творчих робіт.

Алгоритм оцінювання: І та ІІ етапи оцінюються за 100 бальною шкалою і в сумі складають максимально 200 балів. Максимальна кількість балів за портфоліо – 50. Максимальна кількість балів за повністю виконане практичне завдання – 150.

Програма творчого конкурсу

Рекомендована література:

 1. Анисимов Н.Н. Основы рисования : учеб. пособ. / Н.Н. Анисимов. – М., 1994.
 2. Антонович Є.А. Малюнок і живопис: метод. рекомендації / Є.А. Антонович, В.А. Шпільчак. – К., 1990.
 3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиція / Г.В. Беда. – М., 1981.
 4. Бучинський С.Л. Основи грамоти з образотворчого мистецтва / С.Л. Бучинський. – К., 1981.
 5. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерського искусства: учеб. пособ. / Л.П. Ермолаева. – М. : Архитектура – С, 2009. – 152 с.: ил.
 6. Живопись. Полный курс живописи и рисунка. – СПБ, 1992.
 7. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти / М.А. Кириченко. – К., 1982.
 8. Костенко Т.В. Основи композиції та тривимірного формоутворення: навч.-метод. посібник / Т.В. Костенко. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 256с.
 9. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии) / В. Лесняк. – Х. : изд-во: Bios Design Books/Superheroes, 2009.
 10. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка / Н.Г. Ли. – М., 2005.
 11. Норлинг Э. Объемный рисунок и перспектива / Э. Норлинг; [пер. М. Авдониной]. – М. : Эксмо, 2004. – 160 с.: ил.
 12. Основи дизайну: навч. посіб. / Ю. Білодід, О. Поліщук. – К.: вид-во ПАРАПЛАН, 2004.
 13. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво: словник-довідник / А.М. Пасічний. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 214 с.
 14. Резніченко М.І. Художня графіка: змістові модулі 1, 2: навч.-метод. посіб. для студентів художньо-графічних факультетів / М.І. Резніченко, Я.М. Твердохлібова. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2011. – 272 с.: іл.
 15. Рубля Т.Є. Образотворче мистецтво / Т.Є. Рубля, С.І. Федун. – К., 2006.
 16. Секачёва А.В. Рисунок и живопись / А.В. Секачёва. – М., 1983.
 17. Сенин В. Школа рисунка карандашом / В. Сенин, О. Коваль. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2007. – 90 с.: ил.
 18. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка / Х. Харрисон. – Минск : АСТ, 2005. – 160 с. : ил.
 19. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення : навч. посіб. / М. Яремків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 112 с.