Режисер телебачення

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 02 „Культура і мистецтво”

спеціальність 021 „Аудіовізуальне мистецтво та виробництво”

Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво» спеціалізації: «режисура кіно і телебачення», «звукорежисура».

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну мистецьку підготовку.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.

 

Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації

«Режисер телебачення»

Вступники на спеціалізацію «Режисура кіно і телебачення» мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам’яттю та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних під час іспиту творчих завданнях.

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • прочитати напам’ять самостійно підготовлені літературні твори: вірш, уривок з прозового твору або невіршований монолог, гумористичний твір (байка, гумореска тощо). Тривалість виконання кожного твору – не більше 2-х хв. Надати стислу характеристику виконуваних творів, розкривши питання культурно-історичного контексту, засобів художньої виразності та місця твору у творчому набутку автора;
 • виконати сценічний етюд-вправу на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах. Етюд-вправа на запропоновану комісією тему готується абітурієнтом під час творчого випробування не більше 1-ї хв., без використання мови, костюму та музичного супроводу.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних творів, художнє мислення та інтуїцію;
 • продемонструвати здатність до сприйняття та емоційного співпереживання, здібності сценічного перевтілення;
 • виявити здатність до творчого неординарного бачення оточуючої дійсності, продемонструвати уяву і фантазію;
 • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, літератури, мистецтва), широту світогляду, рівень образного та логічного мислення, ґрунтовну обізнаність в сфері історії та теорії мистецтв, зокрема кіно-, телемистецтва.

Програма творчого конкурсу

Рекомендована література:

 1. Азарин В. От замысла до экрана / Азарин В. – М., 1995.
 2. Безклубенко С. Кіномистецтво та політика / Безклубенко С. – К., 1995.
 3. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.
 4. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.
 5. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет / Брук П. – М., 2003.
 6. Горпенко В. Архітектоніка фільму: зошити 1-5 / Горпенко В. – К., 2000.
 7. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ / Голубовский Б.Г. – М., 2001.
 8. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству проводнику / Гротовский Е. – М., 2003.
 9. Довженко О.П. Твори: в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.
 10. Історія українського радянського кіно: в 3-х. Т. 1-2. – К., 1986-1987.
 11. Капельгородська Н. Український телефільм у контексті вітчизняної культури XX ст. / Капельгородська Н., Глущенко Є. – К., 2003.
 12. Митта А. Кино: между адом и раем / Митта А. – М., 2000.
 13. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра / Немирович-Данченко В.И. – М., 1989.
 14. Скуратовський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX століття. Ґенеза, структура, функція: в 2-х ч. / Скуратовський В. – К., 1997.
 15. Телевізійний репортаж: практичний посібник для професіоналів. – К., 1998.
 16. Українське кіно: євроформат. Кіносоціологія. Хроніка громадських обговорень 2001-2003. – К., 2003.
 17. Українське кіно: Ідентифікація у часі. Хроніка громадських обговорень 1996-2003. – К., 2003.
 18. Фэнг И. Теленовости: секреты журналистского мастерства / Фэнг И. – М., 1993.
 19. Чехов М. Об искусстве актера / Чехов М. – М., 1999.
 20. Ширман Р. Телевізійна режисура / Ширман Р. – К., 2004.
 21. Шкляревський Г. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв / Шкляревський Г., Терещенко Ю. – К., 2004.