Звукорежисер

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 02 „Культура і мистецтво”

спеціальність 021 „Аудіовізуальне мистецтво та виробництво”

Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво» спеціалізації: «режисура кіно і телебачення», «майстерність актора кіно і телебачення», «звукорежисура», «майстерність оператора кіно і телебачення», «теле,-радіожурналістика», «фотомистецтво».

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну мистецьку підготовку.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.

 

Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації

«Звукорежисер телебачення»

Вступники на цю спеціалізацію мають бути музично обдарованими, наділеними здібностями до образного та екранного мислення, демонструвати логіку та художню аргументованість викладу власних думок, вміння передати свої думки та почуття за допомогою розмаїття звукових барв, здатність «чути» і «почути».

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • виконати самостійно підготовлений вокальний твір (тривалістю до 2-х хв.) під фонограму або a capрella;
 • виконати звуковий етюд на запропоновану комісією тему, використовуючи образне мислення та емоційно-чуттєве сприйняття дійсності;
 • визначити на мажорний та мінорний лади, кількість одночасно зіграних на фортепіано звуків, визначити напрям методичного руху (вгору, вниз), відтворити запропонований екзаменатором ритмічний малюнок.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати наявність музично-ритмічних даних та знання елементарної музичної грамоти під час виконання відповідних завдань, визначених комісією;
 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних музичних творів та здатність створити звукову цілісність музичного твору, та розкрити засоби музичної виразності: мелодія, ритм, гармонія, фактура, динаміка тощо;
 • продемонструвати здатність до емоційного сприйняття музичного твору;
 • виявити здатність до творчого бачення звукової дійсності, продемонструвати музично-інтерпретаційні здібності;
 • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, кіно-, телемистецтва, літератури, музичного мистецтва), а також знання: комп’ютерних звукових програм, фізики (розділи «Акустика» і «Електродинаміка») в обсязі, необхідному для засвоєння дисциплін професійного циклу, та загальних уявлень в галузі історії кіно-, телемистецтва.

Програма творчого конкурсу

Рекомендована література:

 1. Азарин В. От замысла до экрана / Азарин В. – М., 1995.
 2. Безклубенко С. Кіномистецтво та політика / Безклубенко С. – К., 1995.
 3. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.
 4. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.
 5. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет / Брук П. – М., 2003.
 6. Горпенко В. Архітектоніка фільму: зошити 1-5 / Горпенко В. – К., 2000.
 7. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ / Голубовский Б.Г. – М., 2001.
 8. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству проводнику / Гротовский Е. – М., 2003.
 9. Довженко О.П. Твори: в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.
 10. Історія українського радянського кіно: в 3-х т. Т. 1-2. – К., 1986-1987.
 11. Капельгородська Н. Український телефільм у контексті вітчизняної культури XX ст. / Капельгородська Н., Глущенко Є. – К., 2003.
 12. Митта А. Кино: между адом и раем / Митта А. – М., 2000.
 13. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра / Немирович-Данченко В.И. – М., 1989.
 14. Саратовський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX століття. Ґенеза, структура, функція: в 2-х ч. / Саратовський В. – К., 1997.
 15. Телевізійний репортаж. Практичний посібник для професіоналів. – К., 1998.
 16. Українське кіно: євроформат. Кіносоціологія. Хроніка громадських обговорень 2001-2003. – К., 2003.
 17. Українське кіно: Ідентифікація у часі. Хроніка громадських обговорень 1996-2003. – К., 2003.
 18. Фэнг И. Теленовости: секреты журналистского мастерства / Фэнг И. – М., 1993.
 19. Чехов М. Об искусстве актера / Чехов М. – М., 1999.
 20. Шкляревський Г. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв / Шкляревський Г., Терещенко Ю. – К., 2004.