Навчальна частина

Про відділ: Навчальна частина є самостійним структурним підрозділом університету, що виконує функції з організації навчально-виховного процесу, здійснює облік та звітність, контроль за якістю та ефективністю навчального процесу.
У своїй роботі навчальна частина керується Законом України «Про освіту» та іншими законодавчими та нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом університету та наказами ректора.

Основними завданнями навчального відділу є наступні види робіт:

 • Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендацій з його впровадження.
 • Участь у роботі університету по впровадженню системи навчання згідно Болонського процесу.
 • Координація діяльності структурних підрозділів університету навчально-методичного спрямування.
 • Організація планування, удосконалення та контроль за виконанням навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів занять, іспитів, консультацій на денній та заочній формах навчання.
 • Планування кількості груп та ведення обліку студентів по курсах, спеціальностях, факультетах.
 • Організація робіт із комплектування складу Державних екзаменаційних комісій та створення умов для їх роботи.
 • Контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах та факультетах.
 • Аналіз та узагальнення даних з навчальної роботи кафедр і кадрового забезпечення
  навчального процесу на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів.
 • Облік роботи штатних та викладачів-сумісників університету.
 • Отримання, видача та реєстрація довідок, забезпечення факультетів та кафедр формами звітної документації.
 • Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та факультетах.